/News

The 6th Beijing International Art Biennale: Curatorial Committee Announced.

The 6th Beijing International Art Biennale

Memory and Dreams

Autumn 2015

The biennale, co-hosted by the China Federation of Literary and Art Circles, Government of Beijing Municipality and the China Artists Association, has been held five times. Within the past 10 years, the number of participant countries has increased to 96, and the number of the participating artists has risen to over 3,000.

Curatorial Committee:
The Curatorial Committee of the 6th Beijing Biennale (Curatorial Committee for short), composed of directors of the organizations involved and artists invited and international curators, undertakes the academic work of the Biennale’s preparation and exhibition, including recommendation of specially invited artists, selection of art works, planning for the symposium and editorial work for the album of works as well as the publication of the collection of papers and speeches at the symposium, etc.

Counselors (4): Jin Shangyi, Shao Dazhen, Yuan Yunfu, Qian Shaowu

Chief Curators (5): Zuo Zhongyi, Liu Dawei, Feng Yuan, Wang Mingming, Wu Changjiang

Curatorial Team (20) (in the order of Chinese surname strokes):

Ding Ning, Ma Shulin, Wang Yong, Lu Yushun, Tian Liming, Liu Jian, Liu Jin’an, Li Xiangqun, Wu Weishan, Yang Feiyun, Zhang Xiaoling, Hang Jian, Hu Wei, Xu Li, Tao Qin, Zhu Di, Chao Ge, Dong Xiaoming, Tan Ping, Xue Yongnian

International Curators: Beate Reifenscheid、Christian Saehrendt, Lin Xiangxiong

Image: Christian Saehrendt, Courtesy Beijing International Art Biennale